Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи(НКИТЕС) е доброволно сдружение от дружества и физически лица създадено през 2014 година.

Задачи и дейност

Да постига по-ефективно концентриране на ресурси за подобряване на конкурентоспособността и да се разширява спектъра от ресурси на всеки отделен участник.

Да развива научни и практически проекти в областта на Интелигентните системи за управление.

Да участва активно при изработката и прилагането на националните и европейски стандарти, свързани със системите за управление на интелигентни системи в транспорта и енергетиката.


НКИТЕС е организиран на технологично пазарен и географски принцип. Той обхваща основно компании от телекомуникациите, информационните технологии, транспортната и енергийна техническа инфраструктура.

НКИТЕС в тясно сътрудничество с научни, обучаващи, инженерингови организации, както и представителни организации на бизнеса, развива и прилага иновативни решения, наложили се в европейската инфраструктура.

От февруари 2017 Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи е успешно категоризиран от Министерство на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия в категорията "Развиващ се клъстер".

Документ за категоризация

Участие на НКИТЕС в Smart Cities 2019

Основен фокус в изложението бяха системите, свързани с опазване на околната среда.

Метеорологична измервателна система ASPires-GEO

Осигуряваща измерване, натрупване и оповестяване на данни в собствен частен облак. Достъпът до системата и данните може да бъде реализиран през защитен канал или през публичен уеб сайт.

Практически семинар „Ранно откриване и предотвратяване на горски пожари“

На 9 ноември 2018 г., в планината над град Банско, на ски пистата в района на "Чалин Валог", бе проведена експеримент-демонстрация за превенция срещу пожари, чрез рано откриване и известяване за наличието на горещо огнище.

Среща на учени и експерти от България, Европа, Колумбия, Мароко и Тринидад

XVI–та конференция "Предизвикателства във висшето образование и научните изследвания през XXI век" (CHER21) срещна в Созопол изследователи и професионалисти от цял свят.

В рамките на конференцията бе представен и проекта ASPires на „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“.

Въпроси пред висшето образование и научните изследвания през 21 век

Созопол, 29.05-01.06.2018 г., XVI–та международната конференция. Организатор е Технически университет София. Целта на срещата е да предостави възможност за обмен на информация и идеи за развитието на висшето образование и научните постижения, както и за стимулиране на лични контакти и съвместна работа.

Участие в Smart Cities 2018 - фотогалерия

Участие на Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи в изложение Smart Cities

Интелигентни градове, София, 27-29 март 2018, Интер Експо Център

Меморандум за партньорство с Университет за национално и световно стопанство

С подписването на меморандума страните декларираха желанието си за съвместно сътрудничество в областта на телематиката, насърчаване и подпомагането на студенти, докторанти и преподаватели от УНСС в тяхното професионално интегриране и развитие в българската и европейската мрежа по телематика.