TOP-Picture-01

Системен инженеринг

 • Създаване на интеграционна системна платформа обслужваща развитието и внедряването на интелигентни системи за управление.
 • Провеждане на маркетингова дейност свързана с изграждане на стратегически партньорства при адаптиране и усъвършенстване на доказали се в международната практика софтуерни системи за управление.
 • Създаване на Координационен център за консултанска помощ в областта на системния итегратор.
 • Complains Management

Проектно управление

 • Дефиниране и структуриране на системи за интелигентно управление
 • Пред-проектни проучвания за реализиране на системите за интелигентно управление
 • Генериране и анализ на статистически данни
 • Проектиране на интелигентни системи за управление
 • Проектиране и внедряване на нови технологии за изграждане на транспортна и енергийна инфраструктура
 • Модели за регулиране на достъп до градска среда
 • Проектиране и внедряване на системи за градска мобилност
 • Проектиране и експлоатация на системи за управление на трафика
 • Внедряване на утвърдени от ЕС системи и стандарти свързани с безопасност на пътната инфраструктура
 • Изработване на национални технически правила и стандарти и адаптиране на утвърдените от ЕО технически норми и спецификации отнасящи се до изискванията към системите за интелигентно управление .
 • Обучение на одитори на интелигентни системи за управление
 • Извършване на независим одит на проекти изпълнени чрез въвеждане в експлоатация на интелигентни транспортни и енергийни системи, включително и оценка на риска

Интелигентни транспортни системи

 • Създаване на организация и условия за изпълнение на изискванията на Европейските директиви за интелигентни транспортни системи (ИТС);
 • Изучаване и прилагане на положителните практики по използването на ИТС в дългосрочен план;
 • Подпомагане на публичният сектор, индустрията, научните звена, неправителствените организации по прилагането на интелигентните транспортни системи;
 • Развитие на нови индустриални продукти;
 • Изследване и внедряване на надеждна комуникация между самите МПС и между  МПС и пътната инфраструктура;
 • Системи за управление на обществения транспорт, пешеходното и велосипедното движение.
 • Електронен билет за градския транспорт,системи за обслужване на пътниците в градския транспорт, системи за видео-наблюдение.
 • Изследване социалната негласа при въвеждане на интелигентните транспортни системи
 • Икономическо-технически модели съобразни с обществените очаквания при внедряването на ИТС
 • Системи за управление на пътната настилки на републиканската пътна мрежа.
 • Внедряване и възлагане на проекти от транспортната инфраструктура с използване на GPS и други системи за управление на строителна техника
 • Софтуерни решения по проект на Възложителя
 • Иновативни системи за пътна безопасност.
 • Електронни системи за градска мобилност в икономически изостанали региони.
 • Интегрираност между строителни, проектантски дружества и тези от бранша на информационните технологии при осъществяване на регионалните и национални планове за безопасност на транспортната инфраструктура.
 • Независим одит на системи за пътна безопасност и системи за предпазване от шума
 • Съвременни технически решения в железопътната инфраструктура
 • Нови технологии – Компактасфалт, Pavement Management System (PMS)
 • Програми за икономическо партньорство свързано с развитието на Дунавския регион и Черноморския басейн.

Интелигентни енергийни системи

 • Платформа за комуникация между индустрията-науката и обществения сектор
 • Съхраняване на електроенергията в електропреносната система
 • Платформа на диалог свързан с приложението на Smart grid
 • Създаване на международен изследователски център с цел изработка на апликации за Smart Grids, интелигентни енергийни системи и сградна техника на база пилотен проект с една от големите общини в България.Фокуса на развойния проект е насочен към енергийноефективните решения на българските общини в областта на Smart информационните технологии,Smart Energy и Smart Building.
 • Интелигентни електромери,висока надеждност при пренасяне на информацията и централен софтуер за управление-обединени в т.н.Комуникационна система за отчитане-Пилотни решения ,като съвместен продукт между науката,производителите ,енергийните оператори и потребителите .
 • Нормативни законодателни инициативи свързани с въвеждане на Smart Metering чрез приемане на наредба за използване на интелигентни измервателни уреди –цел изпълнението препоръките на ЕС до 2020 год.80 %от българските потребители да са обхванати с тази система.
 • Системи за управление на уличното осветление,енергоспестяващи осветителни тела
 • Системи за интелигентно управление на домашното потребление на електроенергия
 • Изграждане на информационен портал за предоставените услуги с акценти :
 • бързина и надеждност при обработка на големи база данни свързани с енергодоставките
 • прозрачност в отчитането
 • пълна независимост от производителите
 • 100% адаптиране към потребителските апликации и предимно към съществуващи системи за отчитане
 • Интелигентни енергийни системи в тунелното строителство-стандарти,европейски и световни достижения.