Официални съобщения

Уважаеми членове на НКИТЕС,

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-1-2024/30.04.2024 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 30.05.2024 г., от 16.00 ч. в сградата на КАНТЕК при следния ДНЕВЕН РЕД:Приемане на доклада на УС...
Днес, 27 септември 2023 г. в 15:00 часа, на адрес: бул. „Никола Петков” № 81, гр. София, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ” се събра редовно Общо Събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ”, с ЕИК 176660387, регистрирано с...
Уважаеми членове на НКИТЕС,

На основание чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението и въз основа на решение на УС за свикване на общо събрание УС-1-2023/01.03.2023 г., Ви каним да участвате в редовното годишно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 27.09.2023 г., от 15.00 ч. в сградата на КАНТЕК при следния ДНЕВЕН РЕД:Приемане на доклада на УС и...
На заседанието присъстват следните членове на УС на НКИТЕС, избрани на ОС на НКИТЕС, проведено на 07.09.2022 г., а именно:

 

1. Борис Николов Попов

2. Милчо Иванов Боров

3. Пламен Любомиров Киров

 

Заседанието се ръководи от инж. Борис Николов Попов, който установи че е налице изискуемия от чл. 34 ал. 1 от Устава на НКИТЕС кворум.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1....
Съгласно чл. 26 ал. 1 изр. 1 предл. първо от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Сдружение „Сдружение национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ Ви кани на 7 септември 2022 г. /сряда/ от 15.00 ч. на адреса на управление на Сдружението - гр. София, бул. „Никола Петков“ № 81 – за участие в Общото събрание на Сдружение „Сдружение национален клъстер за интелигентни транспортни и...