Официални съобщения

null Протокол от заседание на УС проведено на 07.09.2022 от 18:00

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ „СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ (НКИТЕС),

проведено на 07.09.2022 г. от 18.00 ч.

на адреса на управление на сдружението: гр. София, бул. „Никола Петков“ № 81

 

На заседанието присъстват следните членове на УС на НКИТЕС, избрани на ОС на НКИТЕС, проведено на 07.09.2022 г., а именно:

 

1. Борис Николов Попов

2. Милчо Иванов Боров

3. Пламен Любомиров Киров

 

Заседанието се ръководи от инж. Борис Николов Попов, който установи че е налице изискуемия от чл. 34 ал. 1 от Устава на НКИТЕС кворум.

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Освобождаване на инж. Борис Николов Попов от длъжността Председател на УС на НКИТЕС.

2. Освобождаване на инж. Христо Василев Голов от длъжността Изпълнителен директор и Заместник-председател на НКИТЕС

3. Избор на Председател на УС на НКИТЕС за нов петгодишен мандат.

4. Избор на Изпълнителен директор и Заместник-председател на НКИТЕС за нов петгодишен мандат.

5. Възлагане на извършване на действия във връзка с вписването на настъпилите промени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел.

 

Борис Николов Попов: Колеги, нека пристъпим към т. 1 от дневния ред: „Освобождаване на инж. Борис Николов Попов от длъжността Председател на УС на НКИТЕС“. Да пристъпим към гласуване, ако няма желаещи да вземат отношение? Няма.

 

ЗА - 3 /трима/, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ПО Т. 1 УС НА НКИТЕС РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА БОРИС НИКОЛОВ ПОПОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НКИТЕС.

 

Борис Николов Попов: Да гласуваме по т. 2 от дневния ред: „Освобождаване на инж. Христо Василев Голов от длъжността Изпълнителен директор и Заместник-председател на НКИТЕС“, ако няма желаещи да се изкажат. Няма.

 

ЗА - 3 /трима/, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ПО Т. 2 УС НА НКИТЕС РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА ХРИСТО ВАСИЛЕВ ГОЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКИТЕС.

 

Борис Николов Попов: Колеги, нека пристъпим към т. 3 от дневния ред: „Избор на Председател на УС на НКИТЕС за нов петгодишен мандат.“. Има ли предложения за Председател?

Милчо Иванов Боров : Предлагам Борис Николов Попов за председател на НКИТЕС.

Борис Николов Попов: Има ли други предложения? Няма. Да гласуваме.

 

ЗА - 3 /трима/, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ПО Т. 3 УС НА НКИТЕС РЕШИ:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 32 АЛ. 7 ОТ УСТАВА НА НКИТЕС ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НКИТЕС ЗА НОВ ПЕТГОДИШЕН МАНДАТ

БОРИС НИКОЛОВ ПОПОВ.

 

Борис Николов Попов: Преминаваме към т. 4 от дневния ред: „Избор на Изпълнителен директор и Заместник.-председател на НКИТЕС за нов петгодишен мандат“. Има ли предложения за Изпълнителен директор и Заместник-председател на НКИТЕС?

Борис Николов Попов: Предлагам Пламен Любомиров Киров за Изпълнителен директор и Заместник-председател на НКИТЕС.

 

Борис Николов Попов: Има ли други предложения? Няма. Да гласуваме

 

ЗА - 3 /трима/, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

ПО Т. 4 УС НА НКИТЕС РЕШИ:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 33 АЛ. 1 Т. 13 ОТ УСТАВА НА НКИТЕС ИЗБИРА ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ КИРОВ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКИТЕС ЗА НОВ ПЕТГОДИШЕН МАНДАТ.

 

Борис Николов Попов: Колеги, в т. 5 предлагам да гласуваме решение, с което да възложим на новоизбрания Председател на УС да извърши всички необходими действия във връзка с вписването на настъпилите промени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел, включително да упълномощи адвокат за това.

 

ЗА - 3 /трима/, ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма

 

 

ПО Т. 5 УС НА НКИТЕС РЕШИ:

ВЪЗЛАГА НА Борис Николов Попов - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НКИТЕС ДА ИЗВЪРШИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВПИСВАНЕТО НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКИТЕС В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, КАТО ЗА ЦЕЛТА ИМА ПРАВО ДА УПЪЛНОМОЩИ АДВОКАТ.

 

Борис Николов Попов: Закривам заседанието в 18:45 ч.

 

 

София, 07.09.2022

 

 

 

/ Борис Николов Попов /

 

 

 

 

/ Милчо Иванов Боров /

 

 

 

/ Пламен Любомиров Киров /