Официални съобщения

null Общо събрание на 07.09.2022 от 15:00. Покана за участие

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“

 

ПОКАНА

Съгласно чл. 26 ал. 1 изр. 1 предл. първо от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Сдружение „Сдружение национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ Ви кани на 7 септември 2022 г. /сряда/ от 15.00 ч. на адреса на управление на Сдружението - гр. София, бул. „Никола Петков“ № 81за участие в Общото събрание на Сдружение „Сдружение национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2021 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за финансовата 2021 г.

4. Прекратяване на мандата на членовете на настоящия Управителен съвет на Сдружението.

5. Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружението за нов петгодишен мандат.

Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на Управителния съвет, проведено на 04.08.2022 г.

 

 

Инж. Борис Николов Попов

Председател на Управителния съвет